متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

نام و نام خانوادگی : دکتر مجتبی شفیعی خانی

سمت : مشاور اجرائی معاونت غذا و دارو

آخرین مدرک تحصیلی : داروسازی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: ۳۲۳۰۵۴۱۰ داخلی :۲۷۱۸

پست الکترونیکی: @sums.ac.irmshafikhan