متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  شیراز

آدرس: شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- معاونت غذا و دارو - کد پستی: ۱۴۳۳۶ - ۷۱۳۴۸
 
تلفن: ۱۹-0۷۱۳۲۳۰۵۴۱۰
تلفن های داخلی: ۲۷۴۴  / ۲۷۱۸ (آقای مهدی عسکری - مسئول دفترمعاونت غذا و دارو )
تفن داخلی :­2729  (خانم ملک نسب - مسئول دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )
 
 
پست الکترونیک: fdo@sums.ac.ir