متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

نام و نام خانوادگی معاون غذا و دارو : دکتر محمدجواد راعی

متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: ۳۲۳۰۵۴۱۰ داخلی :۲۷۱۸

پست الکترونیکی: raeem@sums.ac.ir